โดยเฉลี่ยร่างกายมนุษย์มีเซลล์เม็ดเลือดแดง 35 ล้านล้านเซลล์ เซลล์รูปแผ่นดิสก์ขนาดเล็กประมาณสามล้านเซลล์ตายในหนึ่งวินาที มีการผลิตจำนวนเดียวกันเพื่อรักษาระดับ RBCs ที่ใช้งานอยู่ ที่น่าสนใจคือเซลล์ทั้งหมดเหล่านี้ผ่านกระบวนการสร้างความแตกต่างหลายระดับที่เรียกว่าการสร้างเม็ดเลือดแดง พวกเขาเริ่มต้นจากเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด

ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของทุกเซลล์เม็ดเลือดรวมถึงเซลล์ภูมิคุ้มกันทุกประเภท จากนั้นจึงแยกความแตกต่างออกเป็นเซลล์ต้นกำเนิดหลายเซลล์ ตามด้วยกระบวนการเฉพาะทางที่ค่อยเป็นค่อยไปในเซลล์เม็ดเลือดแดงที่เจริญเต็มที่ หากกระบวนการสร้างความแตกต่างล้มเหลว อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของเรา ตัวอย่างเช่น หาก HSC น้อยลงเลือกที่จะปฏิบัติตามแผนงานของ RBCs บุคคลนั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคโลหิตจาง ความผิดปกติในแผนงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันนั้นสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว หนึ่งในสัญญาณที่แท้จริงที่สำคัญที่สุดในการควบคุมกระบวนการพัฒนาเซลล์คือการปรับภูมิทัศน์ของโครมาติน ในเซลล์ของเรา ดีเอ็นเอถูกห่อหุ้มรอบๆ โปรตีนฮิสโตนเพื่อสร้างโครงสร้างโครมาติน บรรจุภัณฑ์นี้มีบทบาทสำคัญในการควบคุมยีนเฉพาะประเภทเซลล์ และแน่นอน ในการสร้างความแตกต่างของอีรีทรอยด์ด้วย ในสถานะเริ่มต้นของโครมาตินนั้นไม่อนุญาต ซึ่งหมายความว่ายีนจะถูกปิด แต่การเปลี่ยนฮิสโตนจะเปิดโครมาตินและส่งเสริมการแสดงออกของยีน